ข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี