หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก

หน่วยที่ 2 ระบบคอมพิวเตอร์กราฟิก

หน่วยที่ 3 การสร้างงานกราฟิก

ข้อสอบก่อนเรียน

หลักการสร้างภาพ 

ระบบสีในงานกราฟิก 

ความละเอียดของภาพ

ชนิดของไฟล์ภาพ

ข้อสอบหลังเรียน

หน่วยที่ 5 โปรแกรมกราฟิก (CANVA)

การสร้าง Animation จาก canva