📜📜📜เกียรติบัตรการอบรม ปีการศึกษา 2565🏆🏆🏆

📜📜  เกียรติบัตรการอบรม ปีการศึกษา 2566 🏆🏆

อบรมเชิงปฏิบัติการ 

"การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ"

ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

"พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ : Coding"

อบรมพัฒนา

อบรมพัฒนาศึกยภาพด้านพัสดุ

อบรมเชิงปฏิบัติการ

การใช้ AI ในห้องเรียน (ClassPoint)

ฝึกอบรม

อบรมค่ายวิทยาศาสตร์

เข้าร่วมโครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ

อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์

🏆🏆🏆 รางวัล ที่ได้รับ ปี 2566 🏆🏆🏆

📜📜📜เกียรติบัตรการเป็นกรรมการ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2566🏆🏆🏆